A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága

H-1067 Budapest Eötvös u 11/a, Tel.: 322 5049; Fax: 342 5369

Dr. Schanda János
H – 1029 Budapest
Máriaremete, Nádor u. 25.
Tel.:+361 376 5394
Fax:+361 376 5395
e-mail: schanda@ella.hu schanda@almos.vein.hu
2000-03-26.

 

 

CIE-MNB (CIE-Hungay) Hírlevél.

7. szám, 2000 március.

 

 

A CIE-Hungary hírei

1.         Megemlékezés Prof. Dr. Nagy elemérről, a Cie-mnb tiszteletbeli elnökéről

NAGY ELEMÉR, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének nyugalmazott igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kísérleti Fizika Tanszékének volt vezetője, az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának, a korábbi Szilárdtestkutatási Komplex Bizottságnak, a Commission Internationale de I’Éclairage Magyar Nemzeti Bizottságnak tiszteletbeli elnöke, korábban hosszú időn keresztül vezetője, Állami Díjas, 2000. február 29-én, életének 80. évében elhunyt.

Halálával a szilárdtest- és fényforrás-kutatás nagyra becsült tudósa, fizikus- és mérnökgenerációk nevelője távozott el körünkből.

Temetése 2000. március 14-én (kedden) 14.15 órakor volt a Farkasréti temetőben (Budapest XII., Németvölgyi út 99.).

 

EMLÉKÉT TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGŐRIZZÜK.

 

Nemzeti Bizottságunk Nagy Elemér halálával nagy tudású vezetőjét, irányítóját vesztette el. Az elmúlt évi Világítástechnikai Ankéthez kapcsolódó CIE-MNB ülés alkalmával tudtuk átadni Nagy Elemér akadémikusnak a nemzetközi vezetőség emléklapját. Akkor egyikünk sem gondolta, hogy utoljára találkozunk vele.

A CIE-MNB Elnöksége következő ülésén fogja megbeszélni, miként állíthatna emléket elhunyt vezetőinek, így Nagy Elemér akadémikusnak is.

2.         beszámoló A CIE-Hungary elnökségének 200-01-12 üléséről

A CIE-Hungary Elnöksége 2000-01-12-én tartotta ez évi első ülését. Az ülés főbb napirendi pontjai és határozati javaslatai az alábbiak voltak:

1.       A CIE-MNB 1999 évi beszámolója és a 2000. évi munkaprogramja, Osztálybeszámolók

-          Beszámoló az 1999. évi munkáról: Az Elnökség az MTA Műszaki Tudományok Osztálya számára elküldte az 1999 évi beszámolóját, melyben részletesen kitért a Nemzeti Bizottságnak a CIE varsói kongresszusán történt szereplésére valamint az MTA Székházában rendezett 1999. évi szimpóziumra. A beszámoló javaslatot tartalmazott a 2000-re vonatkozó munkaprogrammal kapcsolatban is.

-          Publikációk terjesztése: A CIE-MNB egyik fontos feladata, hogy megszervezze a CIE publikációkhoz való hozzáférést. Dr. Horváth felajánlása alapján sikerült a kérdést megoldani, van már olyan együttműködő partnerünk, aki költségmentesen – a CIE-MNB javára – vállalta a publikációk behozatalát és eljuttatását a megrendelőkhöz. A publikációk megvásárlásával kapcsolatban Pollich János kollegánál, a CIE-MNB Titkáránál lehet érdeklődni.

-          A CIE-MNB 2000. évi munkájával kapcsolatban három javaslat született:

A.)      Amely területeken erre igény van, egyes nemzetközi Osztályülések után az eddigi gyakorlatnak megfelelően 2000-ben is rendezünk vitafórumokat és klubnapokat, melyeken a nemzetközi Osztály új határozatai ismertetésre kerülnek.

Az 1. és 2. Osztály az ez áprilisi ülése után tart klubnapot; a 3. Osztály májusban; a 4. és 5. Osztály novemberben; a 8. Osztály decemberben szervez megbeszélést.

B.)      A Világítástechnikai Társaság Elnöke felajánlotta, hogy az októberi Ankéten a jövőben külön szekciót iktatnak be a CIE nemzetközi munkájának ismertetésére, melyet az Osztály Megbízottak tartanak majd.

C.)      Új beérkező anyagok megvitatása: lásd 3. pont.

 

2.       Változások a CIE-MNB Elnökségének összetételében

Debreczeni Gábor kollega egyéb irányú elfoglaltságára való tekintettel kérte, hogy a CIE-MNB Titkári teendői alól mentsék fel. Az Elnökség megköszönte Debreczeni Gábornak, hogy hosszú éveken át odaadóan ellátta a Titkári feladatokat, s felkérte az Elnököt, hogy ez az Emlékeztetőben „Jegyzőkönyvi köszönet” formájában is rögzítésre kerüljön.

Az Elnökség úgy határozott, hogy Pollich János kollegát, a Világítástechnikai Állomás vezetőjét kéri fel, hogy a CIE-MNB Titkári teendőit a továbbiakban ellássa. Pollich János a felkérést elfogadta.

Az Elnök mindezeket az MTA Műszaki Tudományok Osztályához továbbította, és kérte, hogy a CIE-MNB Elnökségében való változásokat az MTA is fogadja el.

 

3.       Árnyékbizottságok szervezése a Központból érkező kérdőívek, szavazati lapokra adandó válaszok előkészítésére

Egyre sűrűbben érkeznek a Központi Titkárságtól az Osztály-tagokhoz „Osztályjóváhagyásra” és szabványtervezet esetén a Titkársághoz „Nemzeti Bizottsági” jóváhagyásra anyagok. Ezekkel kapcsolatos véleményt az Osztály-tag nem készíthet egy-személyben. A CIE-MNB-hez történő jelentkezési lapokon szerepelt egy kérdés, hogy az adott személy mely Osztály munkája iránt érdeklődik. Ezen adatbázisokat az Osztály-tagok megkapták, s ezek alapján fogják az egyes Osztály Árnyékbizottságokat összeállítani.

Külföldi tapasztalatok alapján az Osztály-tag maga kérhet fel egy kis létszámú Árnyékbizottságot, de a téma iránt érdeklődést bejelentettek számára a közreműködést nyitva kell tartani. Ugyanakkor el kell kerülnünk, hogy ez egyirányú információáramlássá váljék. Ha az Osztályt-tag nem kap visszajelzést, a passzív tagokat - együttműködési felszólítást követően - ki kell hagyni a további körözésből.

 

4.       Irodalomfigyelő

Eddig megszervezésre került, hogy a Color Res. & Appl. tartalomjegyzéke felkerül a CIE-MNB honlapjára. Amennyiben más világítástechnikai, színtani lap tartalomjegyzékét valaki elektronikus formában rendelkezésre tudja bocsátani, az is feltehető a CIE-MNB honlapjára.

5.       Az Alapítvány kérdése

A CIE-MNB Elnöksége ismét vizsgálta a kérdést, de lényeges előrehaladást nem sikerült elérni. Dr. Horváth ígéretet tett arra, hogy megbíz egy a témában jártas jogászt, hogy készítse el az Alapítvány beadható okiratát. Visszajelzést ennek sikeréről még nem kaptak az Elnökség tagjai.

 

3.         a 6. osztály magyar tagjának megválasztása

Örömmel értesítjük T. Tagjainkat, hogy Prof. Dr. Rontó Gyöngyi elvállalta a CIE 6. Osztályában  való tagságot. Rontó professzorasszony a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetében dolgozik (Budapest VIII, Puskin u. 9). Szeretettel és tisztelettel üdvözöljük a CIE-MNB Elnökségében!

 

4.         a nemzetközi szervezet hírei

à         Megjelent a CIE ROSTER 2000 januári kiadása, mely az ez év elején aktuális állapotnak megfelelően tartalmazza az egyes Nemzeti Bizottságokra és Osztályokra vonatkozó információkat.

à         Ugyancsak megjelent a CIE NEWS 2000 márciusi száma, mely sok új közleményről ad hírt.

Mindkét anyag beszerezhető a CIE-MNB Titkárságán keresztül. Érdeklődő tagjaink igényüket Pollich János Titkár úrnál jelezzék.

à         Új kiadványok:

§         Elkészült és kapható a varsói kongresszus teljes anyaga (2 kötet).  A CIE 133-1999 sz. kiadvány Titkárságunkon keresztül megrendelhető. Ugyanott kapható a késve benyújtott közlemények kiadványa is, mely az előző kötetekkel együtt teljes képet nyújt a konferenciáról és az egyes Osztályok munkájáról. Az utóbbi kötet száma: CIE x017-2000. Elkészült az anyag CD-ROM változata is, ennek ára lényegesen kedvezőbb, mint a nyomdai úton készült publikációké.

§         A CIE 135-1999 „CIE Collection 1999, Vision and Colour, Physical Measurement of Light and Radiation” számos az 1. és 2. Osztályhoz tartozó közleményt foglal össze.

§         A CIE x018-1999 „Proceedings of the CIE Symposium ’99 75 Years of CIE Photometry” a Budapesten tartott szimpózium anyagát összegzi. Ezen kiadványnak is elkészült a CD-ROM változata is.

§         A CIE 136-2000 „Guide to the lighting of urban areas” a városi környezet szabadtérivilágításának ajánlásait foglalja össze.

§         CIE 137-2000 „The conspicuity of traffic signs in complex background” c. kiadvány áttekintést nyújt közlekedési jelzések feltűnőségének vizsgálatával kapcsolatban és ajánlásokat tartalmaz, hogy a közlekedési jelzések mind nappali mind éjszakai látási körülmények között biztonságosan láthatók legyenek.

§         Az ISO-val közös kiadásban megjelent az ISO 10526:1999/CIE S 005/E-1998 „CIE Standard Illuminants for Colorimetry” c. kiadvány, mely rögzíti a színingermérés két alapvető sugáráseloszlásának színképi teljesítményeloszlását.

§         Az ISO 16508:1999/CIE S 006.1/E-1998 „Road Trafic Lights – Photometric Properties of 200 mm Roundel Signals” közlekedési jelzőlámpák egy csoportjával szemben nemzetközileg támasztott követelményeket összegzi.

§         Az ISO 17166:1999/CIE S 007/E-1998 „Erythema Reference Action Spectrum and Standard Erythema Dose” a megengedhető ultraibolya sugárzási dózissal kapcsolatban tartalmaz megállapításokat.

§         A CIE DS 008.2/E-2000 „Lighting of Indoor Work Places” kiadványt régóta vártuk, ez az új szabványtervezet a belsőtéri világítás egyik legalapvetőbb dokumentuma.

 

Minden CIE kiadvány és más szervezetekkel közös kiadvány megvásárolható a CIE-Hungary Titkárságán!

 A CIE-MNB közleményei, Dr. Zana Jánosnak köszönhetően, napra kész állapotban olvashatók a  nemzeti bizottságunk honlapján:

http://cie.kee.hu

A CIE-hez tartozó szervezetek honlapjain bekövetkezett változásokról a következõ címen lehet információhoz jutni:

http://cie.kee.hu/mailman/listinfo, vagy:

http://cie.kee.hu/mailman/listinfo/cie-web

 

Tisztelt Tagjaink észrevételeit, megjegyzéseit, további HÍRLEVELEKhez való anyagokat az Elnökség az Elnök címére vár

 

Tisztelettel és baráti üdvözlettel,

Dr. Schanda János

a CIE-MNB Elnöke