CIE Icon A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága
H-1067 Budapest Eötvös u 11/a, Tel.: 322 5049; Fax: 342 5369

CIE-MNB (CIE-Hungary)
Hírlevél
8. szám, 2000 május
Dr. Schanda János
H – 1029 Budapest
Máriaremete, Nádor u. 25.
Tel.:+361 376 5394
Fax:+361 376 5395
e-mail: schanda@ella.hu
2000-05-15.

A CIE-HUNGARY HÍREI

1. A NEMZETKÖZI SZERVEZET HÍREI
Új CIE publikációk és publikációtervezetek
A következõkben összefoglalót adunk a CIE közelmúltban megjelentetett és a megjelenés alatt álló közleményeirõl. (Ezek közül egyesekrõl már korábban is adtunk elõzetes ismertetõt.) Minden CIE Publikáció forintért beszerezhetõ a CIE Magyar Nemzeti Bizottságánál. Érdeklõdni lehet Major Gyula tagtársunknál, a CIE-MNB megbízottnál (LISYS Fényrendszer Rt. H-1113 Budapest, Kassák Lajos utca 81. telefon: 359-9841, Fax: +36 1 359 0360)

Új Technikai Bizottságok

Minden új technikai bizottságba jelölhet a CIE-MNB tagot, egyetlen követelmény, hogy az illetõ aktívan részt vegyen a jelentés kidolgozásában. Aki valamely TC munkája iránt ilyen szinten érdeklõdik, jelentkezzék a TC-ért felelõs magyar tagnál, vagy a CIE-Hungary elnökénél.
2. BESZÁMOLÓ A CIE-HUNGARY TEVÉKENYSÉGÉRÕL További feladataink, melyekhez a T. Olvasók segítségét kérjük
1. Árnyékbizottságok szervezése a Központból érkezõ kérdõívek, szavazati lapokra adandó válaszok elõkészítésére
Korábban hírt adtunk arról, hogy az egyes nemzetközi publikációk és szabványok tervezeteihez elõzetes hozzászólásokat vár a CIE Központi Titkársága.
Külföldi tapasztalatok alapján az Osztály-tag maga kérhet fel egy kis létszámú Árnyékbizottságot, de a téma iránt érdeklõdést bejelentettek számára a közremûködést nyitva kell tartani. Ugyanakkor el kell kerülnünk, hogy ez ne váljék egyirányú információáramlássá. Ha az Osztályt-Tag nem kap visszajelzést, a passzív tagokat - együttmûködési felszólítást követõen - ki kell hagyni a további körözésbõl.
Örömmel közölhetjük, hogy több témában megindult a hazai Árnyékbizottságok szervezése, sõt két-három esetben már készültek is hazai állásfoglalások.
A CIE-MNB minden tisztelt tagját kérjük, hogy ha részt kívánnak venni valamelyik Osztály által szervezett szakértõi árnyékbizottságban, úgy errõl értesítsék a hazai Osztály-Tagot és a CIE-Hungary elnökét.

2. Irodalomfigyelõ
Korábban közöltük, hogy a Color Res. & Appl. tartalomjegyzéke felkerül a CIE-MNB honlapjára.  Örömmel értesítjük a CIE-MNB Hírlevél olvasóit, hogy elõre láthatóan a Lighting Research and Technology  tartalomjegyzékét is fel fogjuk tudni tenni a honlapra. Ha valaki más világítástechnikai, színtani lap tartalomjegyzékét elektronikus formában rendelkezésre tudja bocsátani, az is feltehetõ a CIE-MNB honlapjára!
3. Utánpótlás nevelés
A CIE-Hungary veszprémi csoportja – a Veszprémi Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszékének Színmetrikai és Multimédiás Laboratóriumával közremûködve sikeres szemináriumot tartott, melyen a Laboratóriumban készült diplomamunkák és doktori disszertációk készítésével kapcsolatos eredményekrõl hangzottak el beszámolók. Az egyes elõadások rövid kivonatai a Tanszék honlapján (knt.vein.hu) olvashatók. Ízelítõ az elhangzottakból: Multimédiás oktató programok „Állampolgári ismeretek”, „DrogKalauz”, „BLISS segédprogram”, „Diszlexiás gyerekek olvasási készségének fejlesztése” témákban; egy disszertáció házi védése „Multimédiás oktatóprogramok tervezésének mûszaki, ergonómiai kérdései” címmel; tanulmányok a színmetrika területén: vizuális keresés, színmemória hatása, az sRGB színtér használata, a Radiosity módszer és belsõtéri fényeloszlási számítások, színmegfeleltetés számítógép-monitoron és festett színmintákon, a nappali sugárzáseloszlás szimulátorok jellemzése, a korrelált színhõmérséklet vizuális vizsgálata.

A CIE-MNB Hírlevelek szerkesztõje kéri a hazai közép- és felsõfokú intézmények világítástechnikával és színtannal foglalkozó oktatóit, hogy a vezetésükkel folyó tanulmányokról küldjenek ismertetõt, hogy ezen munkákról a CIE-MNB Hírlevél olvasóit tájékoztatni tudjuk!

3. CIE PUBLIKÁCIÓK BESZERZÉSE MAGYARORSZÁGON

Minden CIE kiadvány és más szervezetekkel közös kiadvány megvásárolható a CIE-Hungary Titkárságán!
A CIE-MNB közleményei, Dr. Zana Jánosnak köszönhetõen, napra kész állapotban olvashatók a nemzeti bizottságunk honlapján: http://cie.kee.hu
A CIE-hez tartozó szervezetek honlapjain bekövetkezett változásokról a következõ címen lehet információhoz jutni:

http://cie.kee.hu/mailman/listinfo, vagy:
http://cie.kee.hu/mailman/listinfo/cie-web
Megjegyzés: a MailMan szolgáltatást megszüntettük

Tisztelt Tagjaink észrevételeit, megjegyzéseit, további HÍRLEVELEKhez való anyagokat az Elnökség az Elnök címére vár
 
Tisztelettel és baráti üdvözlettel, Dr. Schanda János
a CIE-MNB Elnöke